Reglement

1. Algemeen

1 Algemeen

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle ouders en kinderen die gebruik maken van de opvang. Wijzigingen zullen tijdig meegedeeld worden.


1.1 Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang.

De werking van ’t Alvermanneke is erkend door Kind en Gezin en onderwerpt zich aan de regelgeving van de Vlaamse regering inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Dit betekent ook dat in verband met de pedagogische aanpak, de begeleiding, ouderparticipatie, infrastructuur, veiligheid en gezondheid ’t Alvermanneke bepaalde kwaliteitseisen naleeft.

1.2 Het organiserend bestuur

Dijkbeemdenweg 18, 3520 Zonhoven, tel 011/81 69 87,
e-mail: info@alvermanneke.be
De voorzitter is Jef  Hulsmans
De ondervoorzitster is Huberte Van de Beek


1.3 Contactpersonen

De verantwoordelijken kan u bereiken tijdens de kantooruren.
Tel.: 011/81 69 87 of via onderstaande e-mailadressen:

• info@alvermanneke.be (voor algemene vragen en opmerkingen)
• boekhouding@alvermanneke.be (voor vragen en opmerkingen i.v.m. facturen, kortingen, fiscaal attest, e.d.)


1.4 Doelgroep

De buitenschoolse opvang staat open voor alle kinderen die kunnen deelnemen aan het kleuter- en lager onderwijs.


1.5 Opvanglocaties

‘t Alvermanneke organiseert tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen kinderopvang op een centrale locatie: Dijkbeemdenweg 18, 3520 Zonhoven.

Tijdens schooldagen gebeurt de opvang in de opvanglokalen in de 5 scholen van Zonhoven:
• Gesubsidieerde vrije kleuterschool De Kleurdoos
Klodsbergweg 9, 3520 Zonhoven 0478/37.37.22. (tel. opvang)
• Gesubsidieerde vrije lagere school De Zonnewijzer
Dorpsstraat 62, 3520 Zonhoven 0489/41.16.26 (tel. opvang)
• Gesubsidieerde vrije basisschool De Horizon
Doktersstraat 1, 3520 Zonhoven 0478/91.27.07. (tel. opvang)
• Gesubsidieerde vrije basisschool De st@rtbaan
Schelstraat 10, 3520 Zonhoven 0476/38.97.45. (tel. opvang)
• Gesubsidieerde vrije basisschool De Lettermolen
Molenweg 73, 3520 Zonhoven 0472/39.45.56. (tel. opvang)


1.6 Openingsdagen en openingsuren

Tijdens het schooljaar
Er is opvang van 6u45 tot een kwartier voor schooltijd.
Na schooltijd is er opvang tot 18u15.

Tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen.
Er is opvang van 6u45 tot 18u15.
‘t Alvermanneke is elke werkdag open (exclusief de feestdagen en vooraf aangekondigde brugdagen). Er is geen collectieve sluitingsperiode.
De brugdagen worden tijdig bekendgemaakt via het mededelingenbord in elke opvanglocatie, via onze website www.alvermanneke.be en een mededeling op de facturen.1.7 Personeel

De Directie
De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de Vzw. U kan steeds bij haar terecht met uw vragen, bemerkingen, suggesties…

Coördinatie
Voor de administratieve en logistieke organisatie wordt de directie bijgestaan door drie coördinatoren.
De algemene en inhoudelijke coördinator staan in voor het pedagogische luik van de opvang.
Bij de administratieve coördinator kan u terecht voor alle administratieve aangelegenheden (o.a. wijziging gegevens, vragen over facturen, inschrijving).

Begeleiding
Tijdens het schooljaar staat er in elke opvanglocatie een team van begeleiders in voor de dagelijkse opvang, verzorging en animatie van de kinderen. Elk lid van de begeleiding wordt regelmatig bijgeschoold om de opvang zo goed mogelijk te verzorgen.
Tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen wordt het personeel van de verschillende locaties ingezet op de centrale opvangplaats.

Onderhoud
’t Alvermanneke heeft zelf onderhoudspersoneel in dienst dat zorg draagt voor de netheid van elke opvanglocatie.

 

2. Inschrijven

2 Inschrijvingen

2.1 Verplichte documenten voor 1ste deelname aan de opvang

Voordat het kind kan gebruik maken van de opvang is het noodzakelijk om volgende documenten in orde te brengen (zonder deze documenten is uw kind niet geldig ingeschreven en kan het dus niet deelnemen aan de opvang):
• het inlichtingenformulier per kind volledig invullen en ondertekenen;
• een bewijs van gezinssamenstelling bijvoegen (te verkrijgen bij de gemeente waar u woont);
• een verklaring ondertekenen voor ontvangst van en akkoord met het huishoudelijk reglement;
Wijziging gegevens
De ouders verbinden er zich toe, om elke wijziging in persoonlijke gegevens te melden aan het secretariaat via info@alvermanneke.be . Ouders die beroep doen op de korting voor alleenstaanden en sociaal tarief dienen jaarlijks bepaalde documenten te vernieuwen. Meer informatie vindt u bij de tarieven.
Vertrouwelijke informatie
‘t Alvermanneke verbindt zich er toe om geen vertrouwelijke informatie door te geven aan derden. Indien de ouder de attesten zelf niet kan bezorgen, geeft hij/zij hierbij de volmacht aan de instelling om de vereiste documenten aan te vragen bij de bevoegde diensten.

2.2 Opvangdagen reserveren

Het reserveren van al de opvangmomenten, schooljaar en schoolvakanties, gebeurt ONLINE via de website www.i-school.be/login.

Ouders die niet over een computer, laptop of smartphone beschikken, kunnen op het secretariaat terecht om hun opvangdagen te reserveren. U maakt hier voor een afspraak tijdens de kantooruren.

Handleiding I-school voor ouders: zie bijlage
Reservatiereglement: zie bijlage

2.3 Tarieven & wijze van betaling

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind.
• Voorschools, naschools en op woensdagnamiddag wordt er gerekend per begonnen half uur.
• Op schoolvrije dagen en schoolvakanties worden er 3 tarieven gehanteerd (zie bijlage)
o Tarief 1: voor een opvang van minder dan 3 uren
o Tarief 2: voor een opvang tussen 3 en 6 uren
o Tarief 3: voor een opvang van 6 of meer uren
De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen t.e.m. 6e studiejaar lager onderwijs. Er wordt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest afgeleverd per mail en is tevens zichtbaar in het persoonlijk dossiers van de ouders via www.i-school.be/login. Er is een mogelijk om dit uit te printen.

Wijze van betaling
• Maandelijks wordt een factuur opgemaakt rond de 10e dag van de maand;
• Via www.i-school.be/login kunnen de facturen en de details van opvang geraadpleegd en uitgeprint worden.
• Betaling gebeuren per overschrijving of domiciliëring;
• Elke factuur, die na verstrijken van de betalingstermijn, nog niet betaald is, wordt verhoogd met een nalatigheidskost van 5 euro. Deze kost wordt aangerekend op de 1e herinneringsbrief. Voor de 2e herinneringsbrief wordt er een extra kost van 10 euro aangerekend. De 3e herinnerings- en aangetekende brief wordt verstuurd en zal een extra kost van 15 euro bijdragen.
• Bij niet betaling of herhaalde laattijdige betaling kan ’t Alvermanneke het dossier aan derden overmaken. Toegang tot het online-inschrijvingssysteem zal geweigerd worden zolang er openstaande rekeningen zijn.
• Extra activiteiten zoals uitstappen kunnen als extra kost aangerekend worden. Dit wordt op voorhand aangekondigd.

Bij problemen met de betaling van de facturen kan men zich steeds wenden tot één van de coördinatoren voor een afbetalingsplan.
 

3. Samenwerking ouders

3 Samenwerking ouders

3.1 Informatie

Een goede verstandhouding met de ouders en kinderen is belangrijk. Daarom willen we streven naar een goede informatie-uitwisseling, dit in beide richtingen.
Belangrijke informatie over de dagelijkse opvang van uw kind kan u uitwisselen met de begeleiding en/of coördinatie.
Algemene informatie wordt in de opvanglocaties uitgehangen, wordt meegedeeld op de factuur en/of kan u vernemen via de website.
Via brochures, opendeurdagen enz. willen we de ouders mee betrekken in de opvang.

3.2 Klachtenbeleid

De leden van de raad van bestuur beslissen over alle problemen en vragen, waarmee zij zouden kunnen te maken hebben, en die niet in het huishoudelijk reglement voorkomen.
’t Alvermanneke tracht in geval van problemen en ontevredenheid samen met u een oplossing te zoeken.
Voor eventuele klachten dient u zich te richten naar de coördinatie. Die zal overleg plegen met de betrokkenen en met de raad van bestuur.
Indien er ondanks dit overleg geen oplossing gevonden wordt, kunnen de ouders in tweede instantie terecht bij de klachtendienst van Kind en Gezin. Zij zijn te bereiken op volgend adres: klachtendienst kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel.nr. 02/533 14 14; email: klachtendienst@kindengezin.be

 

4. Kinderen

4 Kinderen

4.1 Vrije tijd van het kind

De buitenschoolse kinderopvang situeert zich in de vrije tijd van het kind. De bedoeling is dat de kinderen zich mits wat regels en afspraken kunnen ontspannen en spelen.
Er zijn hiervoor in alle opvanglocaties verschillende speel- of ontspanningshoeken aanwezig en er is een ruime keuze aan speelgoed en spelmaterialen, aangepast aan de verschillende leeftijden.
De begeleiding is voldoende geschoold en bezit voldoende bagage om enerzijds de kinderen te begeleiden in hun vrij spel, anderzijds om hun een spelaanbod en spelimpulsen aan te bieden.
Op formele en informele wijze probeert de begeleiding de kinderen te betrekken bij de werking van de opvang.

4.2 Huiswerk

In de verschillende locaties wordt er de mogelijkheid aangeboden om huiswerk te maken, dit is echter geen inhoudelijke begeleiding. De ouders blijven verantwoordelijk voor het opvolgen van lessen en huiswerk.

4.3 Vakantiedagen

Omdat de dagen voor een grotere groep kinderen soms te lang zijn om ‘gewoon’ te spelen zijn er geleide activiteiten. Daarom is er voor elke vakantie een programma uitgewerkt, met verschillende activiteiten waarbij de kinderen in leeftijdsgroepen worden ingedeeld. Meer info over de indeling van de groepen, de activiteiten, de dagindeling, uitstappen e.d. vindt u op het mededelingenbord op het secretariaat.

4.4 Extra zorgbehoeften

De infrastructuur, personeelsnormen en – opleiding zijn specifiek afgestemd op buitenschoolse kinderopvang.
In de mate van het mogelijke houden we rekening met specifieke zorgbehoeften, maar ook met de beperkingen die er op dit vlak kunnen zijn.

Indien het gedrag of de specifieke zorgbehoeften van uw kind de normale werking hindert of een gevaar betekent voor zichzelf, andere kinderen of het personeel, kan
’ t Alvermanneke beslissen om uw kind niet meer toe te laten in de opvang. Voordat deze stap gezet wordt, zal de coördinatie dit met u bespreken.

 

5. Samenwerking externe partners

5 Samenwerking externe partners

5.1 Lokaal overleg

VZW ’t Alvermanneke neemt deel aan het Lokaal Overleg Kinderopvang dat op gemeentelijk niveau georganiseerd wordt en dat alle instanties/personen samenbrengt die betrokken zijn bij de kinderopvang.

 De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen het Lokaal Overleg Kinderopvang betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijke kinderopvangbeleid.
Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve besluitvorming, het Lokaal Overleg Kinderopvang om advies zullen vragen over alle relevante aspecten van het kinderopvangbeleid.


5.2 Scholen

Aangezien de opvang tijdens het schooljaar plaats vindt in de schoolgebouwen, zijn de scholen een belangrijke partner en streeft ’t Alvermanneke naar een goede samenwerking.
 

 

6. Ziekte en ongeval

6 Ziekte en ongeval

6.1 Verzekering

Bij ongeval tijdens de opvang en van en op weg naar de opvang zijn kinderen gedekt door een verzekering.
De verzekeringspolis dekt volgende risico’s: burgerrechtelijke aansprakelijkheid en verzekering lichamelijke ongevallen. De polissen liggen ter inzage op het secretariaat.
Bij opzettelijke beschadigingen zijn de ouders van de kinderen, die de beschadiging veroorzaakten, verantwoordelijk.

’t Alvermanneke of de medewerkers kunnen nooit aansprakelijkheid gesteld worden voor beschadiging of verlies van door de kinderen meegebrachte persoonlijke voorwerpen.


6.2 Afspraken i.v.m. ongevallen/ziekte en andere medische gegevens
 

Afspraken indien het kind ziek wordt of een ongeval krijgt in de opvang.
• Indien uw kind een ongeval krijgt/ziek wordt in de opvang, zullen de ouders verwittigd worden. In eerste instantie wordt aan de ouders gevraagd om, indien nodig, het kind te komen halen en zelf naar de dokter te gaan. Indien dit niet mogelijk is, zal er iemand van de opvang een arts raadplegen. Alle kosten worden vergoed door de verzekering.

• Bij een ernstig ongeval of zorgwekkende toestand zal er onmiddellijk een arts en/of de hulpdienst verwittigd worden.

Afspraken i.v.m. de opvang van een ziek kind
Zieke kinderen horen niet thuis in een buitenschoolse opvang. In de volgende situaties kunnen kinderen niet opgevangen worden:
• Kinderen die wegens ziekte zoveel aandacht vragen dat de goede en veilige opvang van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden
• Kinderen die wegens ziekte niet kunnen deelnemen aan de normale activiteiten van de opvang.
• Kinderen die één of meerdere symptomen heeft van:
o Diarree, braken, zeer zware hoest, gele huid of geel oogwit, + 38,5° koorts of wanneer andere kinderen een risico lopen (vb. besmettelijke ziekte)
• Voor opvang van uw ziek kind kan u eventueel terecht bij gespecialiseerde diensten, een lijst is beschikbaar bij de gemeente.

Daarbij willen we extra aandacht vragen voor besmettelijke ziekten. Bij sommige ziekten kan het nodig zijn om extra maatregelen te treffen om de kinderen die in contact kwamen met een besmet kind te beschermen.
Wij willen u vragen om ons zeker op de hoogte te stellen zodat we de nodige stappen kunnen zetten. Het is mogelijk dat wij uw kind in dit geval niet kunnen opvangen.

• Medische problemen
Indien uw kind medische problemen heeft die een gevaar kunnen betekenen voor zichzelf, andere kinderen of de begeleiding of die extra waakzaamheid vergen, dient dit vermeld te worden op het inlichtingenformulier. Nieuwe informatie of wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgegeven. Er wordt ook gevraagd om dit mondeling toe te lichten bij de inschrijving. Tijdens de schoolvakantie willen we vragen om de problemen per vakantieperiode extra toe te lichten aan de verantwoordelijke bij de inschrijving.


6.3 Gebruik medicijnen

In principe worden er geen medicijnen toegediend in de opvang. Het toedienen van medicijnen in de opvang willen we zoveel mogelijk beperken.

Indien bij uitzondering de kinderen toch medicijnen moeten innemen, dienen deze afgegeven te worden aan de verantwoordelijke. Er dient een doktersattest bezorgd te worden waarop staat:
• de naam van het kind,
• naam dokter/apotheker
• naam van het medicijn en inhoud
• Dosering, wijze van toedienen en bewaren en de duur van de behandeling (zie bijlage: medicatieformulier).

Zonder dit doktersattest/medicatieformulier wordt er geen medicatie gegeven in de opvang. Deze regeling geldt ook voor noodmedicatie (bv insuline, rilatine, e.d.).
 

7. Afspraken i.v.m. breng/haalmomenten

7 Afspraken i.v.m. breng/haalmomenten

 

Ouders hebben toegang tot de lokalen waar het kind verblijft. Binnen afgesproken dag- en uurregeling mogen ouders het kind op elk moment brengen of afhalen;

7.1 Brengen kinderen

De ouder begeleidt het kind tot bij de verantwoordelijke, zodat deze de aanwezigheid kan registreren en er eventueel informatie kan uitgewisseld worden. Ondertekenen van aanwezigheidslijst is om betwistingen betreffende de facturatie te vermijden

7.2 Afhalen kinderen

De ouder haalt het kind af in de opvang, plaatst een handtekening op de handtekeningenlijst en verklaart zich voor akkoord met het geregistreerde einduur. Er kan informatie uitgewisseld worden. Indien het kind wordt afgehaald door een andere persoon dan één van de ouders, wordt dit door de ouder vooraf gemeld.

De verplaatsing van en naar de opvanglocaties van ‘t Alvermanneke gebeurt met eigen middelen.

De kinderen mogen de opvang zelfstandig verlaten, mits een schriftelijke toelating

van de ouders. Deze verklaring geeft aan op welk tijdstip en data de kinderen de opvang mogen verlaten.

Indien één van de ouders de kinderen niet mag afhalen i.v.m. echtscheiding, dient een kopie van het vonnis bezorgd te worden, waaruit duidelijk blijkt wie het kind wanneer mag afhalen. De begeleiders mogen de kinderen alleen toevertrouwen aan wie hoederecht of bezoekrecht heeft of door hem/haar aangeduide persoon. Deze regeling wordt vastgelegd in het inschrijvingsdossier. Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging optreedt in het ouderlijk gezag of verblijfsrecht is het belangrijk om dit te melden aan de kinderopvang.

Ouders dienen de openingsuren van de opvang te respecteren. Wanneer men vermoedt dat men te laat zal zijn (file, panne, ongeval,…) dient de opvang zo snel mogelijk verwittigd te worden.

Bij het afhalen na sluitingstijd wordt een toeslag aangerekend, zie bijlage tarieven.

 7.3 Onderbreking opvang 

Wanneer een kind zijn verblijf in de opvang onderbreekt wegens andere activiteiten (bv. sport, muziekles..) dient dit schriftelijk door de ouders meegedeeld te worden. De ouders organiseren zelf de verplaatsing. ‘t Alvermanneke is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de verplaatsing en tijdens de andere activiteit.
 

7.4 Verplaatsing tussen opvang

Uitgezonderd locaties De Zonnewijzer en De Startbaan bevinden de opvanglokalen zich in de schoolgebouwen, waardoor er geen extra verplaatsing nodig zijn. De schoolgebouwen van De zonnewijzer zijn verspreid over twee adressen.

’s Morgens zullen de kinderen van het 3de tot het  6de studiejaar naar het andere gebouw aan de kleine Hemmenweg gebracht worden door het opvangpersoneel. Zij vertrekken een kwartier vóór schooltijd.

’s Avonds
begeven de kinderen die zich bevinden in het schoolgebouw aan de Kleine Hemmenweg en gebruik moeten maken van de opvang zich onmiddellijk na schooltijd in de rij van de opvang. Deze rij wordt na registratie van de kinderen begeleid door het opvangpersoneel naar de opvanglocatie gelegen in de Dorpsstraat. Belangrijk is dat uw kind weet of het al dan niet naar de opvang moet, zodat het onmiddellijk in de juiste rij kan gaan staan.
Kinderen die binnen het kwartier worden afgehaald blijven onder toezicht van de school en blijven ter plaatse (Kleine Hemmenweg). Onderweg worden er geen kinderen uit de rij gehaald of extra meegenomen.

De opvang van de Startbaan bevindt zich in Schelstraat 8.

’s Morgens
worden de kinderen die met de fiets zijn gekomen, door de begeleiding van de opvang naar de school gebracht.  De andere kinderen gaan via de achterkant van de opvang naar school (komt rechtstreeks uit op de speelplaats).

’s Avonds
worden de kleuters opgehaald door de begeleiding en de kinderen van de lagere school worden door een leerkracht naar de opvang gebracht.  Het is belangrijk dat uw kind weet of het al dan niet naar de opvang moet, zodat het in de juiste rij kan gaan staan.

Enkele personeelsleden beschikken over een attest van ‘gemachtigd opzichter’.

 8. Afspraken voeding/kleding

8 Afspraken voeding/kleding/zindelijkheid

8.1 Voeding

Op regelmatige tijdstippen is er een eetmoment. De ouders geven een lunchpakket en drank mee. Tijdens het schooljaar is er in bepaalde locaties wel drank beschikbaar via school, dit wordt dan rechtstreeks met de school geregeld.8.2 Kleding en persoonlijke bezittingen

• In de opvang wordt er gespeeld, er wordt verwacht dat de kleding en het schoeisel aangepast zijn aan die spelfunctie.
• Voor kinderen die nog maar pas zindelijk zijn, wordt er door de ouders zelf reservekleding (evt. pampers) voorzien. Indien in noodgevallen er reservekleding is gebruikt van ’t Alvermanneke, wordt deze gewassen terugbezorgd in de opvang.
• Gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.
• Het in bewaring geven van waardevolle voorwerpen, speelgoed, … gebeurt op eigen risico. Deze voorwerpen zijn niet verzekerd tegen verlies of beschadiging.
• Op kleding en materiaal wordt best de naam aangebracht. Gevonden voorwerpen
(kleding, boterhamdozen..) worden een tijdje bijgehouden, maar daarna opgeruimd.
Wanneer er bijzondere spelkledij of uitrusting vereist is worden de ouders op voorhand hiervan op de hoogte gebracht.
• Handdoeken en andere verzorgingsbenodigdheden zijn in de opvang voorhanden.


8.3 Zindelijkheid

Kinderen zijn bij voorkeur zindelijk op het moment dat zij starten met de opvang. Indien het kind niet zindelijk is, melden ouders dit en worden er afspraken gemaakt met de kinderbegeleiders. Pampers en reservekledij worden door de ouders voorzien.
 

9. Opzegmodaliteiten

9. Opzegmodaliteiten/wijzigingen

9.1 De ouders

Ouders dienen de opvang niet te verwittigen indien zij geen gebruik meer willen maken van de opvang.

9.2 ’t Alvermanneke

’t Alvermanneke kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer de ouders de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet naleven en geen gevolg geven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de opvang.
 

9.3 wijzigingen huishoudelijk reglement

Elke verandering in het huishoudelijk reglement melden we
minstens 1 maand vóór de aanpassing.

Door gebruik te maken van ons online-inschrijvingssysteem verklaart u zich akkoord met ons huishoudelijk reglement.

Wenst u, ingevolge de wijziging in het huishoudelijk reglement, geen gebruik
meer te maken van de buitenschoolse kinderopvang, kan u dit zonder gevolgen
melden aan de verantwoordelijke.
 

Wil je onze nieuwsbrief ook ontvangen? Laat dan je e-mailadres achter.